>
Enschedesestraat 172 -fase 2, 7552 CL, Hengelo
Verkocht 7552 CL, Hengelo

Enschedesestraat 172 -fase 2, 7552 CL, Hengelo

Kenmerken

Oppervlakte 800 m²
Meer kenmerken

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Kenmerken

Overdracht
Status verkocht
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 2019
Bouwvorm nieuwbouw
Locatie
Adres Enschedesestraat 172 -fase 2
Plaats Hengelo
Land NL
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 800 m²
Oppervlakte in units vanaf 50 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen:
Op het bedrijventerrein aan de Enschedesestraat, nabij het centrum van Hengelo, ontstaan voor ondernemers nieuwe kansen voor hun nieuwe huisvesting of een uitbreiding naast de bestaande huisvesting. Op het bedrijventerrein realiseert De Marne Vastgoed het bedrijfsverzamelgebouw “Marke Driene”. Twaalf bedrijfsruimten, in oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m², worden te koop aangeboden. Grotere oppervlakten behoren tot de mogelijkheden.

Bestemmingsplan:
De (bouw)vergunning wordt aangevraagd op basis van een industriegebouw met het volgende kenmerk: “lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt)”.

Indeling en oppervlakte(en):
Het bedrijfsverzamelgebouw zal gerealiseerd worden in een gesloten vorm, waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een stramienmaat van 5 meter en zijn circa 6,00 meter hoog, voorzien van een eigen entree, met ketting bedienbare roldeur, meterkast en een betonvloer. Het bedrijfsverzamelgebouw “Marke Driene II” wordt gebouwd op minder dan 49% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar via een toegangsweg vanaf de Enschedesestraat.

unitnummer 1 - 100 m² - € 89.500,--
unitnummer 2 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 3 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 4 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 5 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 6 - 100 m² - € 89.500,--
unitnummer 7 - 100 m² - € 89.500,--
unitnummer 8 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 9 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 10 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 11 - 50 m² - € 45.500,--
unitnummer 12 - 100 m² - € 89.500,--

Alle genoemde prijzen dienen vermeerderd te worden met BTW en zijn vrij op naam.

De oppervlakten zijn gemeten door verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

De volgende posten zijn in de verkoopprijs opgenomen:
- grondkosten
- notariskosten overdracht
- kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten
- honorarium architect
- honorarium constructeur
- sonderingskosten
- bouwkosten unit
- CAR verzekering tot de oplevering

De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
- aansluitkosten elektra, water en data
- kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens
de bouw van het object
- binnen schilderwerk
- BTW
- Eventueel meer- en minderwerk

Ondanks het feit dat bovenstaande informatie met zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Huurgegevens:

Huurtermijn
5 jaar.

Verlengingstermijn
Met aansluitende periode van telkens 5 jaar.

Opzegtermijn
Twaalf (12) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW
Er is sprake van een verhuur met BTW. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% BTW-norm zal er een BTW-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling
Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief servicekosten en inclusief btw.

Indexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.

Opleveringsniveau
Het object wordt casco opgeleverd.

Milieubodemgesteldheid
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar per eigen en per openbaar vervoer. De Enschedesestraat is de verbindingsweg tussen Hengelo en Enschede.

Omgevingsfactoren
In de directe omgeving zijn naast bedrijvigheid veelal woonhuizen gevestigd. De variatie in bedrijven en woonhuizen zorgt voor een goede dynamiek op deze locatie. Voor zowel Hengelo als Enschede is deze locatie zeer goed bereikbaar. Binnen enkele rijminuten afstand bereikt u het centrum van Hengelo maar ook het Kennispark in Enschede.

De koop / aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter beschikking gesteld. De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of ontwikkelaar overhandigd worden.

Mandelige zaak
Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het gemeenschappelijke terrein, ook wel mandelige zaak geheten, wordt bij iedere koopakte een mandeligheidsakte opgesteld, waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m² grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag
De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en gebruiksvergunning.
Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld, aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor onvolledigheden, afwijkingen en/ of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de brandweer, overheid en nutsbedrijven. Deze informatie is geheel vrijblijvend en aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met de koper.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening verplichten tot de bouw van het Bedrijfsverzamelgebouw ‘Marke Driene’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de bouwrekening van de ontwikkelaar overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en betaling
De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan moeten worden. De betalingstermijnen voor het restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden bepaald. De kosten van dit notarieel transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering
De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de aannemer wordt de unit opgenomen. Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde. Eventuele tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk opgelost. Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende unit aan u overhandigd.

TECHNISCHE INFORMATIE

Voor technische informatie zie onze brochure.

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie