>
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
7556 MX, Hengelo

Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo

Omschrijving

Algemeen: Te koop via executoriale verkoping (ex. art. 3:268 jo 3:254 BW) grootschalig bedrijfscomplex, deels in verhuurde staat, gelegen aan de Zaagstraat 7-13 en de Lage Weide 2 te Hengelo. Het object beschikt over een zeer groot parkeerterrein gesitueerd aan de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 3764 m²
Perceel 8139 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status geveild
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bedrijfsruimte
Bouwjaar 1975
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Zaagstraat 7
Plaats Hengelo
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 8139 m²
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 3764 m²

Uitgebreide omschrijving

Algemeen:
Te koop via executoriale verkoping (ex. art. 3:268 jo 3:254 BW) grootschalig bedrijfscomplex, deels in verhuurde staat, gelegen aan de Zaagstraat 7-13 en de Lage Weide 2 te Hengelo. Het object beschikt over een zeer groot parkeerterrein gesitueerd aan de achterzijde van het object.
De online veiling vindt plaats op donderdag 25 april 2019 om 15:00 uur, uitsluitend online via de website van BOG Auctions https://bog-auctions.com ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.
Bezichtigingen zijn mogelijk, echter enkel op afspraak. Voor het inplannen van een bezichtiging kunt u contact met ons opnemen onder nummer: 053 – 485 22 44.

Veiling:
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 25 april 2019 vanaf 15.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Notariskantoor CMS Derks Star Busmann N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

Onderhands bieden:
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling uiterlijk 10 april 2019 om 23:59 schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht: Notariskantoor CMS Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mevr. I. Ruiter – Overbeeke, Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam of per email: ineke.ruiter@cms-dsb.com.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie:
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk na vijf werkdagen na veiling om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten:
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting:
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties:
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Bestemmingsplan:
Bestemmingsplan van de gemeente Hengelo (O) “A1-zone”, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 23-06-2008. Op grond van artikel 4 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijfsdoeleinden”.
Voor de overige bepalingen verwijzen wij naar de in de bijlage bijgevoegde bestemmingsplanvoorschriften.

Bouwaard:
Staalconstructie op een betonfundering, deels gemetselde gevels, deels met geprofileerd plaatstaal. Houten kozijnen en puien voorzien van dubbel glas. Begane grond betonnen vloeren, op de verdieping deels een betonnen vloerconstructie en deels een houten vloerconstructie. Het dak is voorzien van bitumineuze dakbedekking.

Indeling en oppervlakten"
De totale oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 3.764 m². Voor de onderverdeling verwijzen wij u naar de brochure die u kunt downloaden. De oppervlakte van het bijbehorende parkeerterrein bedraagt. ca. 2.750 m².

Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid is voldoende. Per eigen vervoer is het object goed te bereiken, per openbaar vervoer (bus) redelijk.

Omgevingsfactoren:
Het object bevindt zich op redelijke stand gelegen op bedrijventerrein ”Timmersveld”. In de omgeving zijn bedrijfspanden, een zwembad, woonobjecten en veel openbaar groen gesitueerd.

Parkeren:
Ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Aan de achterzijde van het object bevindt zich een groot parkeerterrein met circa 150 parkeerplaatsen op eigen terrein. In de nabije omgeving/op de openbare weg is beperkte mogelijkheid tot parkeren.
Aan de uitoefening van de (voormalige of wellicht nieuwe) sportschool heeft de Gemeente Hengelo (O) een parkeernorm gekoppeld, welke mogelijk is door de aanwezigheid van dit grote parkeerterrein.

Bijzonderheden:
Koper dient al zulke bepalingen en bijzonderheden zoals onder andere erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.Koper dient zich er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifiek beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend te zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Bijzonderheden opleveringsniveau:
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat, naar de hypotheekhouders hebben begrepen, er na de aankondiging van de openbare verkoop vernielingen aan en in het pand hebben plaatsgevonden. Zo hebben de hypotheekhouders begrepen dat de meterkast, het elektra en de radiatoren ongeoorloofd zijn verwijderd. Verder hebben de hypotheekhouders begrepen dat de verwarmingsketel op het adres Lage Weide 2 onklaar is gemaakt, dat er een lekkage in de dakopbouw is geconstateerd, dat diverse wasbakken dienen te worden vervangen en dat er een aantal delen in de plafonds ontbreken. Tenslotte hebben de hypotheekhouders vernomen dat er grafitti op het pand zou zijn aangebracht. De huidige staat van het registergoed komt dus niet overeen met de verkoopbrochure. De koper wordt er aan herinnerd dat de verkoop een executoriale verkoop is en dat daarop artikel 7:19 lid 1 BW van toepassing is, inhoudende dat de koper er zich niet op kan beroepen dat de zaak behept is met een last of beperking die er niet op had mogen rusten, of dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist. In verband met dat laatste wijzen de hypotheekhouders er op dat het hier ongeoorloofde handelingen betreft en dat zij derhalve niet op de hoogte kunnen zijn van alle vernielingen en verwijderingen. Indien de koper zich een actueel beeld van het registergoed wil vormen, wordt de koper aangeraden zelf het pand te inspecteren.

Milieu:
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of het grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging bevat die voortzetting van het huidige gebruik belemmert of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de grond en/of het grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen (IBC-variant; isoleren, beheersen en controleren).Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.
Voor zover aan verkoper bekend is, is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Huurgegevens :
Het object wordt geleverd in deels verhuurde staat.
Er zijn geen schriftelijke huurovereenkomsten met de huidige gebruikers.

De huuropbrengst bedraagt momenteel € 48.600-- per jaar (incl. energieverbruik) en is als volgt onderverdeeld:

Huurder: Team Fysio
Gehuurde: Zaagstraat 7a te Hengelo
Ingangsdatum: Reeds 20 jaar gevestigd in het pand
Expiratiedatum: Onbepaalde tijd
Oppervlakte: 475 m²
Jaarhuur: € 37.200,-- per jaar (incl. energieverbruik)

Huurder: Studio Haar & Zo
Gehuurde: Zaagstraat 13 te Hengelo
Ingangsdatum: Reeds 14 jaar gevestigd in het pand
Expiratiedatum: 31-08-2019
Oppervlakte: 125 m²
Jaarhuur: € 11.400,-- per jaar (incl. energieverbruik)

Huurder: Hypovisie
Gaat waarschijnlijk verhuizen per medio april 2019
Gehuurde: Zaagstraat 7 te Hengelo
Ingangsdatum: Niet van toepassing
Expiratiedatum: Niet van toepassing
Oppervlakte: 170 m²
Jaarhuur: Niet van toepassing

Gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk vijf werkdagen na veiling uitspreken.

Informatie:
Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft u een juist beeld.
Eventuele op de foto’s aanwezige inventaris waaronder o.a. fitness apparatuur en bureaus en stoelen behoren niet tot het registergoed.

Alle media

Alle afbeeldingen

Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo
Zaagstraat 7, 7556 MX, Hengelo

Bedrijfstakken in Hengelo (O.)

Documenten

Brochure Download

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie